ABF

Help with Search courses

Organisationer kämpar ofta för att lämna in projektfinansieringsansökningar. Detta händer av två skäl: det finns mycket lite erfarenhet inom lokala organisationer att förbereda ansökan och kraven på projektansökningar har ökat kraftigt över tiden.

Kursen introducerar deltagarna för att utarbeta en projektansökan och hjälpa dig att samla in den information som behövs av de flesta finansieringsorganisationer. Finansieringsapplikationer skiljer sig från varandra och beror på vilken organisation du ansöker om för medel. Men alla kräver viss information och förväntar sig att det presenteras på ett logiskt sätt. Kursen är en introduktion och baserad på erfarenheter från lokala organisationer så det kanske inte täcker alla ämnen eller problem du stöter på.

Deltagande och interaktiva metoder används i kursen. Var god och dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper om att förbereda och skicka in projektansökningar eller ta upp frågor.


ENGLISH:

Organisations often struggle to submit project funding applications. This happens for two reasons: there is very little experience within local organisations to prepare the application and the requirements for project applications have increased greatly over time.

This course introduces participants to setting out a project application and assist you to gather the required information needed by most funding organisations. Funding applications differ from each other and depend on the organisation you are applying to for funds.  But they all require certain information and expect it to be presented in a logical manner. This course is an introduction and  based on experiences of local organisations so it may not cover all topics or issues you encounter. 

Participatory and interactive methods are used in this course.  Please feel free to share your experience and knowledge of preparing and submitting project applications or raise any questions.

This course provides a space for participants to engage on what role workers' education plays in the struggle for liberation in countries where democracy and liberal freedoms do not exist or are seriously curtailed and restricted.